بورسیه کشور مالیزیا

مقطع: نیمه عالی ( سه ساله ، و پروگرامهای تخصصی یکنیم ساله و دونیم ساله)ن

تکنالوجی معلومات ، انجنیری، آشپزی، مدیریت هوتل، CAT   و CCAرشته های تحصیلی: اقتصاد، مالی ، تجارت، محاسبه، خبر

هزینه: مصارفات تکت رفت و آمد ، ثبت نام ، ویزه ، بیمه صحی ، لیلیه و غذا به عهده کاندیدان میباشد.

کالج هلپ (Help Collage of Arts & Technology ) کشور مالیزیا از اعطای بورسیه تحصیلی در مقاطع نیمه عالی سه ساله و پروگرامهای تخصصی یکنیم ساله و دو نیم ساله که پروگرام سه ساله آن در رشته های (اقتصاد ، مالی ، تجارت ، محاسبه ، تکنالوجی معلوماتی ، انجینیری، آشپزی، و مدیریت هوتل ) و پروگرامهای تخصصی CAT و ACCA محاسبه خبر داده که تنها امتیاز بورسیه شامل فیس است “100 فیصد ، 50 فیصد و 25 فیصد ” بوده و سایر مصارفات از قبیل( تکت رفت و برگشت طیاره ، ثبت نام ، ویزه، آزمایشات و بیمه صحی ، لیلیه و غذا ) نیز به عهده کاندیدان میباشد.
بورسیه فوق طبق فیصله جلسه مورخ 28/قوس/1395 کمیسیون عالی توزیع بورسها محول در نتیجه فیصله بر آن شد تا بورسیه مذکور بصورت آزاد اعلان گردد.
بنا بر این علاقمندان واجد شرایط میتوانند، به وب سایت ، ایمیل آدرس ذیل مراجعه نموده و همچنان به شماره تیلفون زیر مرجع بورس دهنده به تماس شده و بعد از دریافت آگاهی کامل ، جهت اخذ سایر فورمه ها الی تاریخ / / 1395 به آمریت تنظیم
بورسهای گروپی دوره لیسانس تشریف بیاورند .

چیگونه ثبت نام کنیم ؟

به امریت تنظیم بورسهای گروپی دروزارت تحصیلات عالی افغانستان مراجعه کنید.

اسناد مورد نیاز ثبت نام : 

 تذکره تابعیت
شهادتنامه با تائیدی مهر وزارت محترم امور خارجه ( با داشتن حد اقل 70 فیصد نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب )
تکمیل فورم کاندیدی بورسیه
ارایه تعهد نامه
تکمیل دو قطعه تضمین خط
Web Site: www.helpcat.edu.my
Email Add: enquiry@helpcat.edu.my

Tel : 60327882000

Jawid Sahar1سمیناربورس تحصیلیسمینارdegree,free,malysia,scholarshipبورسیه کشور مالیزیا مقطع: نیمه عالی ( سه ساله ، و پروگرامهای تخصصی یکنیم ساله و دونیم ساله)ن تکنالوجی معلومات ، انجنیری، آشپزی، مدیریت هوتل، CAT   و CCAرشته های تحصیلی: اقتصاد، مالی ، تجارت، محاسبه، خبر هزینه: مصارفات تکت رفت و آمد ، ثبت نام ، ویزه ، بیمه صحی ،...فرصت های شغلی، بورسیه های رایگان را اینجا بیابید

Comments

comments