معلومات مختصر راجع به فرصت کاریابی برای بانوان در دفاترڅارنوالی

ختم ثبت نام : 25 جدی

 یک فرصت فوق العاده برای بانوان! دفتر بنیاد آسیا برای بانوان افغان که فارغ دانشکده شرعیات یا حقوق و علوم سیاسی بوده، و یا هم فارغ مدرسه و دارالعلوم با داشتن تجربه کاری در نهادهای عدلی و قضایی باشند، فرصت کارآموزی را به مدت شش ماه در دفاتر څارنوالی پیشکش میکند. ما مشتاقانه در انتظار دریافت فورمه های درخواستی برای این فرصت از ۳۴ والیت افغانستان هستیم. شما می توانید برای کارآموزی تنها در څارنوالی والیت مربوطه ای که در حال حاضر در آن زندگی می کنید درخواست بدهید. این فرصت برای بلند بردن سطح حضور بانوان در نهادهای عدلی، به خصوص څارنوالی که یک نیاز مبرم است فراهم شده است. برای کاندیدا هایی که انتخاب میشوند پیش از آغاز دوره شش ماهه کارآموزی، یک ماه آموزش در کابل در نظر گرفته شده است. همینگونه، در جریان دوره کارآموزی برای بلند بردن بیشتر مهارت های کارآموزان، ورکشاپی نیز برای یک هفته در کابل برگزار خواهد شد. بنیاد آسیا متعهد است تا هزینه سفر رفت و برگشت برای کارآموزان و محارم شان و جای بود و باش را فراهم کند. برای کارآموزان مقدار معیین معاش ماهانه نیز در نظر گرفته شده است. انتخاب نهایی افراد با استفاده از یک پروسه شفاف و مبتنی بر شایستگی به واسطه دفتر لوی څارنوالی در مرکز صورت خواهد گرفت.

برای ثبت نام 2 روش متفاوت وجود دارد

اولین روش ثبت نام در این پروسه روش ثبت نام به صورت انلاین هست. که با کلیک کردن روی این لینک فورمه بازمیگردد و به راحتی ثبت نام میتوانید.

روش دوم

فورمه را از اینجا دانلود کنید. و خانه پری کرده و  به اداره څارنوالی ولایت مربوطه تان  تحویل دهید. در کابل به »انستیتیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی لوی څارنوالی« واقع داراالمان تحویل دهید. همچنان نسخهای از این فورمه درخواستی را با خود داشته باشید. .

فورم ثبت نام

کاریابی برای بانوان در دفاتر سارنوالیJawid Saharبورس تحصیلیکاریابیafghanistan,internship,کاریابی،jobمعلومات مختصر راجع به فرصت کاریابی برای بانوان در دفاترڅارنوالی ختم ثبت نام : 25 جدی  یک فرصت فوق العاده برای بانوان! دفتر بنیاد آسیا برای بانوان افغان که فارغ دانشکده شرعیات یا حقوق و علوم سیاسی بوده، و یا هم فارغ مدرسه و دارالعلوم با داشتن تجربه کاری در نهادهای...فرصت های شغلی، بورسیه های رایگان را اینجا بیابید

Comments

comments