اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس و ماستری کشور هندوستان

پنج ست بورس لساسن رایگان

بیست ست بورس که 50% رایگان میباشد.برای دوره لسانس

بیست پنج  ست بورس که 25 % شان رایگان میباشد. برای دوره لسانس

پوهنتون  چاندیگر کشور هندوستان از اعطای 50 سیت بورسیه تحصیلی در مقاطع لیسانس و ماستری خبر داده است . 5 سیت بورسیه دوره لیسانس که رایگان بوده سه سیت برای طبقه ذکور و دو سیت دیگر برای طبقه اناث به اساس بلندترین نمره سه ساله مکتب که حد اقل فیصدی نمرات شان %80 و فارغ سال 1394 باشند. 20 سیت که مصارف تحصیلی آن 50 فیصد بدوش کاندید می باشد برای متقاضیان دوره لیسانس حد اقل فیصدی نمرات سه ساله شان 80 و فارغان سالهای 1393- 1395 باشد و برای متقاضیان دوره ماستری 75 فیصد در نظر گرفته شود. 25 سیت که مصارف تحصیلی آن 25 فیصد بدوش مرجع بورس دهنده می باشد برای متقاضیان دوره لیسانس حد اقل فیصدی نمرات سه ساله شان %70 و فارغان سالهای 1393-1394 باشد و برای متقاضیان دوره ماستری 65 فیصد در نظر گرفته شده است . اسناد مورد ضرورت برای دوره لیسانس : 1- شهادتنامه دوره ثانوی و نمرات سه ساله 2- تذکره تابعیت 3- قطعه عکس اسناد مورد ضرورت برای دوره ماستری : 1- دیپلوم و ترانسکریپب به زبان انگلیسی 2- تذکره تابعیت 3- شش قطعه عکس بناءً آنعده از علاقمندانیکه واجد شرایط فوق باشند می توانند جهت اخذ اسناد و سایر فورمه ها قبل از تاریخ 20/ 10 /1395 به ریاست تحصیلات عالی در خارج و ریاست ارتباط خارجه و امور فرهنگی وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند . قابل یاد آوریست در صورتیکه کاندیدان بیشتر از سیت های اختصاص داده شده برای کتگوری های فوق گردند، به اساس بلند ترین نمرات ( برای دوره لیسانس فیصدی نمرات سه ساله مکتب و برای دوره ماستری ترانسکریپت دوره لیسانس ) انتخاب خواهند شد . علاقمندان میتوانند غرض معلومات بیشتر به آدرس های الکترونیکی ذیل مراجعه نمایند .

Website: www.questgoi.org

Email : qlfoundation@gmail.com

بورس رایگان هندJawid Saharبورس تحصیلیلیسانسماستریbachelor,india,master,scholarship,undergraduateاطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس و ماستری کشور هندوستان پنج ست بورس لساسن رایگان بیست ست بورس که 50% رایگان میباشد.برای دوره لسانس بیست پنج  ست بورس که 25 % شان رایگان میباشد. برای دوره لسانس پوهنتون  چاندیگر کشور هندوستان از اعطای 50 سیت بورسیه تحصیلی در مقاطع...فرصت های شغلی، بورسیه های رایگان را اینجا بیابید

Comments

comments