ماستری پوهنځی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات

برنامه ماستری دیپارتمنت دری پوهنځی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون هرات برای دور سوم ماستری سال 1396 خویش محصل میپذیرد.

شرایط برای داوطلبان: 1- داشتن دیپلوم لیسانس تائید شده وزارت تحصیلات عالی از مؤسسات تحصیلات عالی معتبر داخلی و خارجی در رشته دری یا نزدیک به آن 2- داشتن اوسط نمرات حداقل 65 فیصد دوره لیسانس 3- دانستن یکی از زبان های بین المللی 4- داشتن توانایی و امکانات پرداخت فیس حق الشمول و فیس سمستر 5- سپری نمودن موفقانه امتحان شمول که شامل یکی از زبان های خارجی نیز می گردد. علاقمندان که خواهان تحصیل در این برنامه می باشند، درخواست های خویش را یکجا با اصل دیپلوم و اصل ترانسکرپت نمرات و اصل تذکره تابعیت شان سر از تاریخ 20 برج جدی 1395 الی 20برج دلو سال 1395 به مدت یکماه به آمریت بورد ماستری ریاست پوهنتون هرات سپرده و بسته معلوماتی را اخذ نمایند. قابل ذکر است که تاریخ امتحان رقابتی زبان (انگلیسی یاعربی) بتاریخ 25 دلو سال 1395، بوده و همچنان امتحان ادبیات دری بتاریخ 5 حوت سال 1395 و تاریخ اعلان نتایج بتاریخ 10حوت 1395 می باشد. قابل ذکر است که30 تن ظرفیت سال 1396 سی وپنج (%35 ) فیصد آن به اعضای کادرعلمی مؤسسات تحصیلات عالی دولتی که فارغ رشته زبان و ادبیات دری باشند، اختصاص داده شده که از طریق مقام محترم وزارت تحصیلات عالی معرفی خواهند شد.

Spread the love
This entry was posted in بورس تحصیلی, ماستری. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *