فلوشیپ لسانس و ماستری آذربایجان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس و ماستری کشور آذربایجان

پوهنتون دیپلوماتیک آذربایجان ADA از آغاز پروسه ثبت نام محصلان خارجی در برنامه فیلوشپ دوره لیسانس و ماستری MA)و( BA برای سال 2017 خبر داده است. علاقمندان می توانند مانند سال های گذشته با مراجعه به صفحه انترنتی پوهنتون ADA http://www.ada.edu.az جهت ثبت نام و اخذ سایر معلومات مراجعه نمایند . همچنان جهت اخذ سایر فورمه ها متقاضیان واجد شرایط بورسیه مقطع لیسانس به ریاست تحصیلات عالی در خارج و متقاضیان مقطع ماستری به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس مراجعه نمایند.

منبع

Spread the love
This entry was posted in بورس تحصیلی, لیسانس, ماستری. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *