4 بست کمبود ریاست کار و امور اجتماعی هرات

اعلان کاریابی:
ریاست محترم کار وامور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت هرات تعداد (4) بست کمبود اداره خویش را بنام:
– آمریت امور کار بست (3) یک بست
– مدیر پروشگاه دخترانه بست (5) یک بست
معلم پرورشگاه از طبقه ذکور بست (5) دو بست
افراد واجد شرایط که خواهش اشتراک در این پروسه رقابتی را داشته باشند. میتوانند فورمه های در خواستی را برای مدت 10 روز سر از تاریخ 1395/10/19 از ریاست منابع بشری مقام ولایت دریافت نمایند.

Spread the love
This entry was posted in کاریابی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *