کدر علمی در محیط زیست پوهنتون کابل

بست  کادر علمی پوهنتون کابل

پوهنتون کابل در سال 1395 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر و داکتر براي کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنحی محیط زیست

دیپارتمنت منابع طبیعی یک بست

متقاضيان ازتاريخ /6/جدی/الی/6/دلو /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و

کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون هاي مربوطه تسليم نمايند.

چیگونه ثبت نام کنیم؟

برای دانلود فورم روی ایکن زیل کلیک کنید و بعداز دانلود فورم . انرا خانه پری کرده و به پوهنتون مربوطه تسلیم دهید.

Spread the love
This entry was posted in کاریابی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *