اعلان کاریابی در مرکز تربیوی ساحوی پولیس

قوماندانی محترم مرکز تربیوی ساحوی پولیس ملی ولایت هرات تعداد (1) بست کمبود اداره خویش را بنام:
1- سلمان بست (7) یک بست
افراد واجد شرایط که خواهش اشتراک در این پروسه رقابتی را داشته باشند. میتوانند فورمه های در خواستی را برای مدت 10 روز سر از تاریخ 1395/10/1 از ریاست منابع بشری مقام ولایت دریافت نمایند.

Spread the love
This entry was posted in کاریابی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *