اطلاعیه دانشگاه کابل در موردبست های اداری

اطلاعیۀ ریاست پوهنتون کابل درمورد بست های اداری!

ریاست پوهنتون کابل بمنظور سپردن کاربه اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح و ایجاد اداره سالم بتعداد یک بست رتبه پنجم مدیرتدریسی پوهنځي ریاضیات از تاریخ ۳۰ قوس الی ۱۳جدی ۱۳۹۵ به مدت ده روز کاری بار اول به اعلان می سپارد

شرح وظایف

official website;

Spread the love
This entry was posted in کاریابی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *